Výchovný poradce a poradce pro volbu povolání

Petra Chotěborská | p.choteborska[at]wlyceum.cz
Barbora Forbaková | b.forbakova[at]wlyceum.cz

Kompetence

  • Koordinuje činnost učitelů při dlouhodobém systematickém sledování a hodnocení vývoje studentů a vytváření podmínek pro jejich psychický a sociální vývoj.
  • Poskytuje individuální porady žákům a jejich zákonným zástupcům při řešení výchovných a výukových problémů.
  • Ve spolupráci s třídními učiteli provádí poradenství při volbě dalšího studia nebo zaměstnání, snaží se sledovat i další vzdělávací či pracovní cesty absolventů školy.

Školní metodik prevence rizikového chování

Ondřej Ševčík | o.sevcik[at]wlyceum.cz

Kompetence

  • zpracovává návrh Minimálního preventivního programu
  • koordinuje realizaci Minimálního preventivního programu ve škole
  • podílí se na vzdělávání pracovníků školy v oblasti prevence
  • zajišťuje evaluaci procesu a výsledků Minimálního preventivního programu
  • podílí se na opatřeních při výskytu sociálně patologických jevů ve škole
  • sleduje efektivitu jednotlivých preventivních aktivit
  • spolupracuje s oblastním metodikem prevence, s metodikem prevence v pedagogicko-psychologické poradně a s krajským školským koordinátorem prevence