Vzdělávání ve waldorfském lyceu má perspektivní a dynamizující povahu – směřuje k vytváření osobnostní identity žáka na základě všeobecně kulturních, společenských a mravních hodnot, k růstu jeho sociální zralosti a kompetence, k osvojení širokého vzdělanostního základu i odborných předpokladů pro další studium v rámci zvolené specializace. Studentovi bude poskytnuto široké všeobecné vzdělání a základy odborného vzdělání, budou pěstovány nejen jeho poznávací schopnosti, ale také sociální cítění a umělecké vnímání, získá praktické zkušenosti z řady činností.

Studium probíhá tak, aby jeho absolvent:

 • měl celostní vnímání světa v souvislostech
 • byl všestrannou osobností schopnou vést bohatý pracovní, společenský a duchovní život
 • měl rozvinutou logicko-matematickou, jazykovou, prostorovou, hudební, tělesně-pohybovou i sociální inteligenci.

To mu dává předpoklady aktivně, svobodně a zodpovědně utvářet jak svůj vlastní život, tak přispět svým dílem i k utváření společenských poměrů. Být aktivní a flexibilní v podmínkách rychle se měnícího globalizujícího světa. ?iroký vzdělanostní základ a praktické zkušenosti mohou být pro něj východiskem pro celou řadu pozdějších specializací, umožňují mu pružněji se přizpůsobovat podmínkám pracovního trhu a možnostem rekvalifikace v širokém spektru oblastí.

Studium oboru waldorfské lyceum směřuje k tomu, aby absolvent:

V oblasti předmětů povinného základu:

 • získal spolehlivou znalost českého jazyka a schopnost jeho kultivovaného využívání ve všech komunikativních situacích včetně vyjadřování o odborné problematice
 • osvojil si znalost dvou cizích jazyků na úrovni běžné hovorové komunikace a dovednost číst s porozuměním a za pomoci slovníku jednoduché odborné nebo populárně odborné texty. Získal hlubší pochopení cizích kultur a jejich specifik
 • pochopil principy fungování demokratické společnosti a ekonomických vztahů, byl vybaven základními návyky chování občana demokratické a multikulturní společnosti s důrazem na svobodu, toleranci a odpovědnost, schopností vytvářet si vlastní filosofické a etické názory jako základ pro orientaci při posuzování jevů lidského a občanského života; byl schopen k těmto jevům zaujímat stanovisko, diskutovat o nich, korigovat v diskusi své názory a postoje
 • byl vybaven základními matematickými vědomostmi a dovednostmi potřebnými v běžném životě i pro další vzdělávání, rozvinul schopnost abstraktního myšlení, a uměl získané poznatky aplikovat v konkrétních případech a souvislostech s jinými vědními obory (fyzika, chemie, informatika, ekonomika apod.). Aby pochopil induktivní a deduktivní postupy a osvojil si tak základy vědeckého myšlení, měl rozvinutou prostorovou představivost, seznámil se s rolí matematiky ve vývoji lidské kultury v souvislosti s vývojem vědomí
 • osvojil si základní přírodovědné vědomosti a pojmy, které mu umožní hlouběji porozumět přírodním jevům a procesům; chápal Zemi a přírodu jako organismus a z toho vyplývající komplexnost přírodovědné problematiky; naučil se z tohoto pohledu zaujímat aktivní postoje a hledat řešení případných problémů
 • získal ucelenou představu o lidském organismu jako celku z hlediska jeho stavby a funkce, znal zásady správného životního stylu, měl celoživotní potřebu udržovat optimální tělesnou zdatnost, odolnost a zdraví, pochopil vztah člověka a jeho životního prostředí
 • získal základní orientaci v dějinách lidstva s důrazem na vývoj lidského vědomí, vztah individuality a společnosti, utváření současného politického a právního řádu a principů demokratické společnosti, svobodu člověka a jeho individuální odpovědnost za další vývoj
 • rozvinul, kultivoval a harmonizoval svůj vnitřní svět, vytvořil si základy individuálních norem estetického vnímání a hodnocení uměleckých děl, svých hudebních a výtvarných projevů, přírodních krás a každodenní reality. Znal a chápal hlavní vývojové etapy umění a kulturních dějin lidstva. Osvojil si základy hudební teorie, rozvinul pěvecké dovednosti a měl vytvořen aktivní vztah k hudbě
 • rozvinul a prohloubil si dovednosti potřebné pro další studium, celoživotní vzdělávání a adaptabilitu k různým pracovním a životním situacím
 • osvojením nejrůznějších uměleckých, odborných a praktických znalostí a dovedností si prohloubil svůj vzdělanostní a osobností profil směrem ke komplexnímu rozvoji
 • naučil se poznávat okolní svět i sebe sama prostřednictvím vlastní umělecké a praktické činnosti
 • zvládl různé výtvarné techniky, zdokonalil dovednosti potřebné k výtvarnému vyjádření své fantazie, představivosti a vlastního výrazu, a také k formování kreativní stránky své osobnosti
 • uměl pracovat s výpočetní technikou, orientovat se v různých informačních zdrojích a využívat je (vyhledávat, třídit, vyhodnocovat a aplikovat informace).

V oblasti volitelných předmětů:

Ve specializaci humanitní

 • porozuměl kulturní diverzitě, byl schopen přispívat k bezkonfliktnímu soužití v multikulturním prostředí a využívat získaných znalostí v občanském životě i své budoucí profesi
 • orientoval se v základních pedagogických pojmech a vztazích mezi nimi, seznámil se s funkcí pedagogiky jako vědy a získal zájem o studium pedagogických oborů
 • získal základní orientaci ve struktuře lidské osobnosti
 • upevnil a prohloubil své dovednosti vnímat a hodnotit jednání druhých lidí i své, na základě sebereflexe uměl korigovat své postoje a chování
 • prohloubil a rozvinul své sociální dovednosti
 • rozšířil si znalosti a dovednosti získané v základech společenských věd, popř. v dějepise.

Ve specializaci přírodovědné

 • rozšířil své přírodovědné vědomosti a znalost pojmů, aby mohl hlouběji porozumět přírodním jevům a procesům a komplexnosti přírodovědné problematiky
 • osvojil si dovednost zaujímat aktivní postoje a hledat řešení aktuálních přírodovědných a ekologických problémů
 • rozvinul a prohloubil své dovednosti potřebné pro další studium, zvl. přírodních věd;
 • získal hlubší zájem o některou z přírodovědných disciplín.