Informace k maturitní zkoušce 2023

Společná (státní) část maturitní zkoušky se skládá z didaktického testu z českého jazyka a literatury a didaktického testu z cizího jazyka nebo matematiky.

Profilová (školní) část maturitní zkoušky se skládá z:

  • písemné práce a ústní zkoušky z českého jazyka a literatury
  • písemné práce a ústní zkoušky z cizího jazyka (pokud si žák nevybral společnou zkoušku z matematiky, která je tvořena pouze státním didaktickým testem)
  • odborné maturitní práce s s ústní obhajobou před maturitní komisí
  • dvou ústních zkoušek před zkušební maturitní komisí. Ústní zkouška může být doplněna i dalšími formami zkoušky (praktická/umělecká, písemná, marturitní práce s ústní obhajobou před maturitní komisí). Jedna z ústních zkoušek musí být z profilového předmětu specializace

Téma písemné odborné maturitní práce si student volí z nabídky témat vypsaných ředitelem školy. Ústní zkoušky si volí z nabídky dané rozhodnutím ředitele.

Zkouška z českého jazyka a literatury

Společná (státní) část zkoušky se koná formou didaktického testu v délce konání 85 minut.

Profilová (školní) část zkoušky se koná formou písemné práce a formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí.

Text písemné zkoušky bude esej na literární téma. 

Časový limit na volbu zadání je 15 minut, na výběr bude ze 4 různých zadání. Následný maximálně možný čas na napsání obou částí textu je 180 minut, žák může používat Pravidla českého pravopisu.

Ústní zkouška:  Ze zveřejněného seznamu literárních děl si žák  sestaví vlastní seznam 20 literárních děl. V tomto seznamu musí být díla podle daných kritérií.

Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje číslo pracovního listu. Příprava trvá 20 minut, ústní zkouška trvá 15 minut. Ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího úryvky z konkrétního literárního díla. Součástí pracovního listu je i zadání ověřující znalosti a dovednosti žáka vztahující se k učivu o jazyce a slohu.

Zkouška z cizího jazyka

Společná (státní) část zkoušky se koná formou didaktického testu, který má dvě části – část poslechovou a část ověřující čtení a porozumění textu.

Profilová (školní) část zkoušky se koná formou písemné práce a formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí.

Zkouška z matematiky

Společná (státní) část zkoušky se koná formou didaktického testu v délce konání 120 minut.

Na didaktický test nenavazuje žádná písemná ani ústní profilová (školní) část zkoušky.

Písemná odborná maturitní práce s ústní obhajobou před zkušební maturitní komisí

Téma písemné odborné maturitní práce si žák volí z nabídky vypsaných témat. Pokud splní termín odevzdání a stanovená kriteria písemné práce, je připušten k ústní obhajobě před zkušební maturitní komisí. Příprava na obhajobu trvá 5 minut, ústní obhajoba trvá 15 minut.

Ivan Smolka, ředitel školy

Tématické okruhy maturitních předmětů publikujeme na intranetu (LMS).
Další informace ke státním maturitám najdete na webu maturita.cermat.cz.