Střední škola – Waldorfské lyceum v Praze nabízí denní studium oboru 78-42-M/06 Kombinované lyceum, ve specializaci humanitní a přírodovědné (volitelné od 3. ročníku)

Program školy je založen na širokém všeobecně vzdělávacím základu, vedle obvyklých předmětů jsou jeho součástí i různé odborné a umělecké kurzy, praktika a jazykové výměnné pobyty.

Vyučovací den má 3 části – hlavní epochové vyučování (2 hodiny), tzv. vedlejší vyučování (45 minutové vyuč. hodiny) a umělecké a odborné kursy.

Hlavní epochové (blokové) vyučování – Český jazyk, Matematika, Dějepis, Fyzika, Chemie, Biologie, Zeměpis – je pro celou třídu společné.
Společná je i část tzv. vedlejšího vyučování – Cizí jazyky, Tělesná výchova, cvičné hodiny Českého jazyka a Matematiky a některé další předměty.
V další části vedlejšího vyučování se studenti od 3. ročníku dělí podle zvolené specializace a probíhá vyučování předmětů jednotlivých specializací.

Ve 3. části vyučování probíhají společně pro všechny studenty různé umělecké a odborné kurzy. Zde se v průběhu studia střídají témata jako Malování, Modelování, Eurytmie, Práce se dřevem, Deskriptivní geometrie, Laboratorní cvičení z biologie či z fyziky apod.

V každém ročníku mají všichni studenti 1 – 2 týdenní praktikum (zeměměřické, ekologické, sociální, profesní). Jejich účelem je získání praktických zkušeností s reálnou prací a životem a rozvíjení sociálních dovedností. Studenti tak získají celostnější pohled na svět, uvědomí si lépe souvislosti, příčiny a důsledky některých jevů. V 1. a 2. ročníku jsou praktika celotřídní, ve 3. a ve 4. ročníku jsou praktika individuální.

Ve 3. ročníku studenti vypracují dlouhodobou ročníkovou práci na individuální téma, ve 4. ročníku odbornou maturitní práci na zadané téma.

Součástí programu jsou i základy odborného vzdělání podle zvolené specializace, které plní průpravnou funkci k předpokládanému vysokoškolskému nebo vyššímu odbornému studiu.

V každém ročníku je 3 – 4 týdenní rezerva, využitelná pro realizaci různých projektů, výjezdů a úprav učebního plánu podle potřeb školy.

Studium je ukončeno maturitní zkouškou ve 4. ročníku.

 

Waldorfský způsob vzdělávání klade poměrně velké nároky jak na studenty, tak i na učitele. Zahrnuje řadu dalších prvků a aktivit pro dosažení účinné podpory celkového rozvoje studentů. Na ty obvyklý rozpočet školy nestačí. Na pokrytí těchto potřeb slouží tzv. Fond pro nadstandardní aktivity.