Jak se liší Waldorfské lyceum od běžných středních škol?

Jako jedna z mála škol v ČR realizujeme rozvojový způsob vzdělávání. Klademe důraz především na:

 • Rozvoj myšlení
 • Tvořivost
 • Podnikavost
 • Komunikaci
 • Spolupráci a vzájemnou podporu v týmu

Platí se školné?

Školné se neplatí, jsme zřizováni pražským magistrátem. Široký vzdělávací profil školy však zahrnuje řadu dalších prvků a aktivit pro dosažení účinné podpory celkového rozvoje studentů. Na ty běžný rozpočet školy nestačí. Na pokrytí těchto potřeb slouží tzv. Fond pro nadstandardní aktivity, do kterého rodiče studentů mohou přispět. Příspěvek je dobrovolný, obvyklá výše je 1000,- Kč měsíčně.

Musím se registrovat na Den otevřených dveří?

Registraci na Den otevřených dveří neprovádíme, všichni, kteří přijdou, se nějak musejí vejít.

Berete převážně žáky z waldorfských základních škol?

Ne, naši žáci přicházejí ze všech typů základních škol. Absolventi waldorfských ZŠ tvoří však v jednotlivých třídách obvykle více než polovinu studentů.

Kolik zájemců se k Vám hlásí?

Na 32 míst se hlásí 120 – 140 uchazečů.

Jak dobré známky musím mít?

Není to jen o známkách, ty mohou být z různých ZŠ různé. Ale když se objeví trojky, je to už otázka, jestli je uchazeč schopen dobře pracovat

Nabízí škola volitelné předměty?

Volitelná je především specializace – humanitní nebo přírodovědná – o které se student rozhoduje na konci 2. ročníku. Ve 4. ročníku si může zvolit posílení angličtiny nebo němčiny. A pak je tu řada kroužků – programování, eurytmie, sbor, latina apod.

Jaké jsou výsledky při maturitě?

Za dosavadní historii školy jen jeden student neudělal maturitu. Občas 1 – 2 studenti neprojdou prvním termínem, ale na druhý se jim to už podaří. Toto procento je mnohem menší než na většině škol. Ve státní maturitě v roce 2011 (jediný rok kdy byl zveřejněn žebříček škol) byla naše škola na 1. místě v ČR v rámci středních odborných škol. V současné době je možno sledovat jen průměrné percentily za celou ČR, zde se naše škola umisťuje obvykle mezi 5 % nejlepších škol.

Na jaké vysoké školy Vaši absolventi směřují?

Není nějaký převažující směr, naši absolventi studují v podstatě na všech typech VŠ. Jsou na architektuře, medicíně, farmacii, strojní či stavební fakultě, matematicko-fyzikální fakultě, studují informatiku, biotechnologie, ekologii, nejrůznější humanitní vědy, psychologii, pedagogiku.

Je nutné jít na vysokou nebo člověk nalezne uplatnění i bez pokračování na VŠ?

Někteří naši absolventi nepokračují ve studiu na VŠ. Mají však rozvinutou širokou škálu obecných a metodických kompetencí a s uplatněním nemají problém.

Jak obstojí Vaši absolventi v životě?

S řadou našich absolventů jsme ve spojení, navštěvují i některé školní akce. Převážná většina je v životě velmi aktivní a spokojená.

Z pohledu českých statistik je zatím možno se podívat jen na sledování počtu nezaměstnaných v prvním roce po maturitě. Např. v r. 2017 to u Středních odborných škol bylo 5,2%, u Gymnázií 2,5,%, u škol realizujících program Kombinované (Waldorfské) lyceum to bylo 1,5%

V zahraničních statistikách se ukazuje velmi nízká nezaměstnanost absolventů waldorfských škol. Podle průzkumu v Německu byla asi čtvrtinová oproti absolventům ostatních škol, v průzkumu z Dánska se objevují podobná čísla.

Jak je to s ubytováním mimopražských studentů?

Škola ubytování nezajišťuje, vhodný internát si může každý vybrat z dostupné nabídky podle svých preferencí. Většina našich mimopražských studentů však postupně volí společný pronájem nějakého bytu.

Jak je to se stravováním?

Studenti mohou chodit do jídelny sousedního Gymnazia Opatov, která nabízí 3 druhy jídla, z toho jedno vegetariánské. Nebo někteří chodí do komunitního centra Mezi domy na vydatnou polévku.

Přestup do vyššího ročníku, v pololetí nebo v průběhu roku.

Přestup do vyššího ročníku je možný maximálně do konce 2. ročníku. Je ale spíše výjimečný, protože třídy jsou plné. Přestup probíhá ve 3 fázích:

 • Rozhovor s uchazečem a rodiči
 • Absolvování 2 – 3 dnů výuky ve škole, přitom většinou proběhne přezkoušení z angličtiny, napsání slohu z ČJ na zadané téma a testu z matematiky
 • Pokud se škola i uchazeč rozhodnou, že přestup ano, proběhne nástup do školy co nejdříve. Rozdílové zkoušky z některých předmětů se realizují v průběhu následujících cca 2 měsíců, jsou součástí hodnocení v příslušném školním roce

Přestup z osmiletého gymnázia

Přestup z osmiletého gymnázia je možné realizovat buď absolvování přijímacího řízení do 1. ročníku, nebo přestupem v průběhu 1. nebo 2. ročníku (pokud se uvolní místo ve třídě)

Vadí, když uchazeč neměl na ZŠ němčinu?

Nevadí, úplní začátečníci mají v 1. ročníku ještě hodinu navíc, aby rychleji dohnali své spolužáky.

Možnosti a kritéria přijetí cizinců

 • přijetí do 1. ročníku

Státní test z češtiny – osobám s českým nebo cizím státním občanstvím, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se při přijímacím řízení promíjí na jejich žádost podle § 20 odst. 4 školského zákona přijímací zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u těchto osob ověří rozhovorem.

Pokud osoba pobývající dlouhodobě v zahraničí plnila povinnou školní docházku na území jiného státu, dokládá k přihlášce ke střednímu vzdělávání vysvědčení ze zahraniční školy za poslední dva ročníky (§ 1 odst. 1 písm. a) až d) a i) a odst. 2 vyhlášky č. 353/2016 Sb.), a to v originále (v úředně ověřené kopii) a také v úředně ověřeném překladu vysvědčení do jazyka českého (nejedná-li se o doklady v jazyce slovenském), pokud škola uchazeči nesdělí, že takový překlad nevyžaduje (§ 16 odst. 1 a 2 správního řádu).

 • přestup do vyššího ročníku

Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola ověří rozhovorem. Dosavadní dosažené vzdělání uchazeč doloží vysvědčením ze zahraniční školy za poslední dva ročníky, a to v originále (v úředně ověřené kopii) a také v úředně ověřeném překladu vysvědčení do jazyka českého (nejedná-li se o doklady v jazyce slovenském), pokud škola uchazeči nesdělí, že takový překlad nevyžaduje.

Jakým způsobem učitelé provádějí hodnocení studentů?

Průběžné hodnocení má tři části:

 • znalosti (ověřovány většinou písemnými testy)
 • aktivitu v hodinách
 • kvalitu zápisů v sešitě a plnění zadaných úkolů

Všechny tyto části jsou rovnocenné, při nesplnění některé z nich student nesplnil požadavky předmětu a je hodnocen stupněm nedostatečně.

Jak postupovat v případě ztráty maturitního vysvědčení?

U zástupce ředitele školy si vyžádáte zhotovení opisu maturitního vysvědčení.