Přijímací řízení v roce 2024

Obecné informace pro rodiče o novém systému pro přijímací řízení jsou přehledně zde.

Pokud máte možnost výběru, upřednostňujeme plně elektronickou verzi přihlášky v systému DiPSy. Portfolio naopak doporučujeme přinést nebo poslat poštou.

Termíny:

Přihlašování je možné od 1. do 20. února 2024.

Nejpozději do 6. března 2024 uchazeč přinese nebo doručí poštou nebo vloží do systému DiPSy krátké portfolio s fotografií.

Školní přijímací zkouška bude probíhat formou pohovorů od 18. března 2024 (konkrétní termín pro uchazeče bude v pozvánce k přijímacím zkouškám).

Státní, tzv. jednotná přijímací zkouška, tvořená testy z českého jazyka a z matematiky, proběhne ve dnech 12. a 15. dubna 2024.

Případný náhradní termín školní části přijímacího řízení je 25. dubna 2024, náhradní termín státní části je 29. a 30. dubna 2024.

Kritéria přijímacího řízení v roce 2024

 • Státní jednotná zkouška se koná formou písemných testů z českého jazyka a z matematiky. Výsledky státní jednotné zkoušky tvoří 60% celkového hodnocení uchazeče.
 •  Školní přijímací zkouška se koná formou ústního pohovoru. Maximální dosažitelný počet bodů za ústní pohovor je 150 bodů. Výsledek pohovoru tvoří 40% z celkového hodnocení uchazeče.
 • Jedním z podkladů k pohovoru je uchazečem dodané krátké portfolio (doporučený rozsah je cca jedna strana A4) s fotografií, které představí uchazeče – jeho zájmy, úspěchy, popř. důvody, proč chce studovat na naší škole.
 • Ústní pohovor s uchazečem v rozsahu cca 15 minut je zaměřen na obecné studijní předpoklady a motivaci ke studiu. U pohovoru uchazeč může předložit výsledky olympiád a soutěží, svá výtvarná, literární nebo jiná díla.
 • Ústní pohovory provádí aprobované komise, jmenované ředitelem školy.
 • K přihlášce uchazeč přiloží sken nebo kopii známkového nebo slovního hodnocení na vysvědčení za obě pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ
 • Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami mají nárok na úpravu podmínek přijímacího řízení, pokud k přihlášce doloží doporučení příslušného poradenského zařízení.
 • Při rovnosti součtu bodů za ústní pohovor a státní jednotnou zkoušku rozhoduje o pořadí uchazečů lepší výsledek školní části přijímací zkoušky. Pokud i v tomto případě dojde k rovnosti, rozhoduje o pořadí celkový průměr známek za obě pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku. Pokud by jedno z těchto vysvědčení bylo za školní rok 2019/2020, nebude do hodnocení zahrnuto druhé pololetí školního roku 2019/2020, ale první pololetí tohoto školního roku bude započteno duplicitně. Pokud tato kritéria pořadí nestanoví, bude rozhodující pořadí preference školy na přihlášce.
 • Pokud by měl některý uchazeč vysvědčení ze ZŠ pouze ve formě slovních hodnocení, budou v případě potřeby rozhodnutí o pořadí určeny známky a celkový průměr známek přijímací komisí na základě těchto slovních hodnocení.
 • Uchazečům, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo ČR, se promíjí na žádost státní test z českého jazyka (§20, odst. 4 školského zákon). Škola provede ověření znalostí českého jazyka před tříčlennou komisí rozhovorem a napsáním krátkého textu. Uchazeč může získat maximálně 10 bodů, a musí získat minimálně 5 bodů, aby splnil podmínku pro přijetí ke vzdělávání. Školní přijímací zkouška proběhne v českém jazyce.
 • Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny 15. května 2024 na webové stránce školy a na její úřední desce podle číselného kódu přiděleného v systému DiPSy.

Počet přijímaných uchazečů

V přijímacím řízení do 1. ročníku školního roku 2024/2025 bude přijato 32 uchazečů. Neupřednostňujeme žáky z waldorfských základních škol, ti tvoří obvykle okolo 50 % přijatých uchazečů. K volbě zaměření (humanitního nebo přírodovědného) dojde na konci druhého ročníku.

Poměr přihlášených a přijatých uchazečů v minulých letech

 • V roce 2014 se přihlásilo 79 uchazečů, přijato bylo 32 studentů v 1. kole.
 • V roce 2015 se přihlásilo 90 uchazečů, přijato bylo 32 studentů v 1. kole.
 • V roce 2016 se přihlásilo 102 uchazečů, přijato bylo 32 studentů v 1. kole.
 • V roce 2017 se přihlásilo 88 uchazečů, přijato bylo 32 studentů v 1. kole.
 • V roce 2018 se přihlásilo 75 uchazečů, přijato bylo 32 studentů v 1. kole.
 • V roce 2019 se přihlásilo 99 uchazečů, přijato bylo 32 studentů v 1. kole.
 • V roce 2020 se přihlásilo 113 uchazečů, přijato bylo 32 studentů v 1. kole.
 • V roce 2021 se přihlásilo 112 uchazečů, přijato bylo 32 studentů v 1. kole
 • V roce 2022 se přihlásilo 141 uchazečů, přijato bylo 32 studentů v 1. kole
 • V roce 2023 se přihlásilo 89 uchazečů, přijato bylo 32 studentů v 1. kole
 1. Na kolik středních škol se mohu v rámci prvního kola přijímacího řízení přihlásit?
  Pro první kolo přijímacího řízení je možno podat přihlášky na dvě střední školy (dva obory vzdělání).
 2. Kde dostanu přihlášku k přijetí do střední školy?
  Formulář přihlášky může poskytnout základní škola. V elektronické podobě je možno přihlášku stáhnout na webu MŠMT.
 3. Jak vyplnit přihlášku?
  Přihláška se vyplňuje v rozsahu uvedeném na stanoveném tiskopisu přihlášky, pro denní formu vzdělávání (růžový podtisk). Přihlášku od nás je možné vyplnit elektronicky v programu Acrobat Reader a následně vytisknout. Pro vyplnění vyberte údaj pomocí šipky dolů vedle pole. Na tiskopisech přihlášky se uvádějí obě školy (a oba obory vzdělání), na které se uchazeč hlásí. Když se hlásí jen na jednu školu (obor vzdělání), druhou školu (obor vzdělání) nevyplňuje. K přihlášce je možno přiložit rozhodnutí o zdravotním znevýhodnění, pokud je uchazeč osobou zdravotně znevýhodněnou, nebo doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení v případě, že jde o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami.
 4. Jak vyplním kolonku „Termín přijímací zkoušky“ na přihlášce?
  V uvedené kolonce se uvádí termín školní přijímací zkoušky, tedy termín ústního pohovoru. Pokud se můžete dostavit oba (všechny tři) termíny, není nutné kolonku vyplňovat.
 5. Je uvedení pořadí škol v přihlášce závazné?
  Není. O volbě školy rozhodne uchazeč uplatněním svého zápisového lístku.
 6. Je nezbytný lékařský posudek v přihlášce ke střednímu vzdělávání?
  Není. Do tiskopisu přihlášky se lékařský posudek doplňuje jen v případě, kdy se uchazeč hlásí na obor vzdělání, u kterého jsou podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání stanoveny nařízením vlády č. 211/2010 Sb. Pro studium na Waldorfském lyceu lékařský posudek není potřeba.
 7. Do kdy a komu je třeba odevzdat přihlášku k přijetí do střední školy?
  Vyplněná přihláška se odevzdává obvykle v listinné podobě. Přihlášku lze okopírovat (v případě elektronického vyplnění dvakrát vytisknout). Obě vyhotovení uchazeč a zákonný zástupce podepíší a základní škola na obou vyhotoveních potvrdí výpis známek z vysvědčení (pokud nejsou přiloženy ověřené kopie vysvědčení). Uchazeč nebo zákonný zástupce zašle či předá přihlášky na obě zvolené střední školy, na každou z nich po jednom vyhotovení. Přihláška musí být odevzdána (nebo doručena) nejpozději do 1. března středním školám, na které se uchazeč hlásí.
 8. Mohu poslat přihlášku elektronicky?
  Elektronicky je možné poslat přilášku datovou schránkou. V takovém případě je nutné nahradit fyzický podpis zákoného zástupce i uchazeče elektronickým podpisem. Vzhledem k tomu, že nezletilí uchazeči nemají elektronický podpis, je možné standardně vyplněnou přihlášku s fyzickými podpisy nechat projít autorizovanou konverzí (např. na poště u okénka Czech point) a doručit datovou schránkou zkonvertovaný formulář. Přihlášky nemůžeme přijímat mailem nebo datovkou bez autorizované konverze. V takovém případě je vždy nutné doručit také originál přihlášky.
 9. Co se bude dít dál?
  Ve druhé polovině března přijde z Waldorfského lycea pozvánka k přijímacímu řízení. Po absolvování přijímacího řízení budou výsledky zveřejněny na webu školy nejpozději do dvou pracovních dnů.
 10. Do kdy musím odevzdat zápisový lístek?
  Uchazeči počíná běžet lhůta 10 pracovních dní pro odevzdání (předání na poštu) zápisového lístku dnem vyhlášení výsledků ředitelem školy. Neodevzdá-li uchazeč do tohoto termínu zápisový lístek, právní účinky rozhodnutí o přijetí se ruší.
 11. Dostanu potvrzení o přijetí zápisového lístku?
  Při zaslání zápisového lístku doporučeně poštou je dokladem o podání podací lístek z pošty, přijetí je možno telefonicky nebo mailem ověřit ve škole. Při osobním předání zápisového lístku ve škole si může předávající vyžádat jeho potvrzenou kopii.
 12. Jak je to s odvoláním?
  Pokud nemáte závažné důvody pro podání odvolání, pak má smysl jej podávat tehdy, když jste cca. do osmého místa pod čarou. Každý rok nám průměrně 1-2 uchazeči nedají zápisový lístek a v tom případě přijmeme ty uchazeče pod čarou, kteří podali odvolání. Odvolání je nutné poslat do tří dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí. Pokud víte, že se budete odvolávat, doporučujeme reagovat už na mail, nečekat na doručení poštou. Přílišný spěch ale také škodí, je zbytečné nám posílat odvolání proti rozhodnutí, které vám ještě nedorazilo. (zjednodušeně řečeno – datum odvolání by nemělo být dřív, než je datum nahlédnutí do podkladů)
 13. Jak může vypadat odvolání?
  Opět platí, že pokud nemáte skutečně závažné výhrady vůči přijímacímu řízení, tak stačí jedna, dvě věty. „Odvoláváme se proti nepřijetí. Dcera má stále o studium zájem.“ To je dostačující, není nutné psát dlouhé důvody s vysvětlením, jak moc je dcera skvělá a proč se hodí k nám na školu. Nemá smysl připojovat další podklady (např. diplomy ze soutěží apod.) Na odvolání jsou nutné podpisy zákonného zástupce i uchazeče.