Výsledky přijímacího řízení v roce 2024

Výsledky přijímacích zkoušek 2024

Přijímací řízení v roce 2024

Obecné informace pro rodiče o novém systému pro přijímací řízení jsou přehledně zde.

Pokud máte možnost výběru, upřednostňujeme plně elektronickou verzi přihlášky v systému DiPSy. Portfolio naopak doporučujeme přinést nebo poslat poštou.

Termíny

Přihlašování je možné od 1. do 20. února 2024.

Nejpozději do 6. března 2024 uchazeč přinese nebo doručí poštou nebo vloží do systému DiPSy krátké portfolio s fotografií.

Školní přijímací zkouška bude probíhat formou pohovorů od 18. března 2024 (konkrétní termín pro uchazeče bude v pozvánce k přijímacím zkouškám).

Termíny pohovorů přijímacího řízení 2024

Ústní pohovor s uchazečem v rozsahu cca 15 minut je zaměřen na obecné studijní předpoklady a motivaci ke studiu. U pohovoru uchazeč může předložit výsledky olympiád a soutěží, svá výtvarná, literární nebo jiná díla. Dostavte se prosím cca. 20 minut předem.

Státní, tzv. jednotná přijímací zkouška, tvořená testy z českého jazyka a z matematiky, proběhne ve dnech 12. a 15. dubna 2024.

Případný náhradní termín školní části přijímacího řízení je 25. dubna 2024, náhradní termín státní části je 29. a 30. dubna 2024.

Kritéria přijímacího řízení v roce 2024

 • Státní jednotná zkouška se koná formou písemných testů z českého jazyka a z matematiky. Výsledky státní jednotné zkoušky tvoří 60% celkového hodnocení uchazeče.
 •  Školní přijímací zkouška se koná formou ústního pohovoru. Maximální dosažitelný počet bodů za ústní pohovor je 150 bodů. Výsledek pohovoru tvoří 40% z celkového hodnocení uchazeče.
 • Jedním z podkladů k pohovoru je uchazečem dodané krátké portfolio (doporučený rozsah je cca jedna strana A4) s fotografií, které představí uchazeče – jeho zájmy, úspěchy, popř. důvody, proč chce studovat na naší škole.
 • Ústní pohovor s uchazečem v rozsahu cca 15 minut je zaměřen na obecné studijní předpoklady a motivaci ke studiu. U pohovoru uchazeč může předložit výsledky olympiád a soutěží, svá výtvarná, literární nebo jiná díla.
 • Ústní pohovory provádí aprobované komise, jmenované ředitelem školy.
 • K přihlášce uchazeč přiloží sken nebo kopii známkového nebo slovního hodnocení na vysvědčení za obě pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ
 • Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami mají nárok na úpravu podmínek přijímacího řízení, pokud k přihlášce doloží doporučení příslušného poradenského zařízení.
 • Při rovnosti součtu bodů za ústní pohovor a státní jednotnou zkoušku rozhoduje o pořadí uchazečů lepší výsledek školní části přijímací zkoušky. Pokud i v tomto případě dojde k rovnosti, rozhoduje o pořadí celkový průměr známek za obě pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku. Pokud by jedno z těchto vysvědčení bylo za školní rok 2019/2020, nebude do hodnocení zahrnuto druhé pololetí školního roku 2019/2020, ale první pololetí tohoto školního roku bude započteno duplicitně. Pokud tato kritéria pořadí nestanoví, bude rozhodující pořadí preference školy na přihlášce.
 • Pokud by měl některý uchazeč vysvědčení ze ZŠ pouze ve formě slovních hodnocení, budou v případě potřeby rozhodnutí o pořadí určeny známky a celkový průměr známek přijímací komisí na základě těchto slovních hodnocení.
 • Uchazečům, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo ČR, se promíjí na žádost státní test z českého jazyka (§20, odst. 4 školského zákon). Škola provede ověření znalostí českého jazyka před tříčlennou komisí rozhovorem a napsáním krátkého textu. Uchazeč může získat maximálně 10 bodů, a musí získat minimálně 5 bodů, aby splnil podmínku pro přijetí ke vzdělávání. Školní přijímací zkouška proběhne v českém jazyce.
 • Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny 15. května 2024 na webové stránce školy a na její úřední desce podle číselného kódu přiděleného v systému DiPSy.

Počet přijímaných uchazečů

V přijímacím řízení do 1. ročníku školního roku 2024/2025 bude přijato 32 uchazečů. Neupřednostňujeme žáky z waldorfských základních škol, ti tvoří obvykle okolo 50 % přijatých uchazečů. K volbě zaměření (humanitního nebo přírodovědného) dojde na konci druhého ročníku.

Poměr přihlášených a přijatých uchazečů v minulých letech

 • V roce 2014 se přihlásilo 79 uchazečů, přijato bylo 32 studentů v 1. kole.
 • V roce 2015 se přihlásilo 90 uchazečů, přijato bylo 32 studentů v 1. kole.
 • V roce 2016 se přihlásilo 102 uchazečů, přijato bylo 32 studentů v 1. kole.
 • V roce 2017 se přihlásilo 88 uchazečů, přijato bylo 32 studentů v 1. kole.
 • V roce 2018 se přihlásilo 75 uchazečů, přijato bylo 32 studentů v 1. kole.
 • V roce 2019 se přihlásilo 99 uchazečů, přijato bylo 32 studentů v 1. kole.
 • V roce 2020 se přihlásilo 113 uchazečů, přijato bylo 32 studentů v 1. kole.
 • V roce 2021 se přihlásilo 112 uchazečů, přijato bylo 32 studentů v 1. kole
 • V roce 2022 se přihlásilo 141 uchazečů, přijato bylo 32 studentů v 1. kole
 • V roce 2023 se přihlásilo 89 uchazečů, přijato bylo 32 studentů v 1. kole
 1. Jakým způsobem mohu podat přihlášku?
  Všechny informace jsou popsány na webu www.prihlaskynastredni.cz.
 2. Je nezbytný lékařský posudek v přihlášce ke střednímu vzdělávání?
  Není. Do přihlášky se lékařský posudek doplňuje jen v případě, kdy se uchazeč hlásí na obor vzdělání, u kterého jsou podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání stanoveny nařízením vlády č. 211/2010 Sb. Pro studium na Waldorfském lyceu lékařský posudek není potřeba.
 3. Co se bude dít dál?
  Začátkem března vám přijde z Waldorfského lycea pozvánka k přijímacímu řízení. Pozvánku vám pošleme buď v systému Dipsy nebo poštou. Po absolvování přijímacího řízení budou výsledky zveřejněny na webu školy nejpozději do dvou pracovních dnů.
 4. Jak je to s odvoláním?
  S novým systémem Dipsy nemá význam se odvolávat z důvodu nedostatečné kapacity. Odvolání tedy podejte pouze v případě závažných důvodů, podezření na pochybení školy apod.