V každém ročníku mají všichni studenti 1 – 2 týdenní praktikum mimo školu. Jejich účelem je získání praktických zkušeností s reálnou prací a životem a rozvíjení sociálních dovedností. Studenti tak získají celostnější pohled na svět, uvědomí si lépe souvislosti, příčiny a důsledky některých jevů. V 1. a 2.ročníku je praktikum celotřídní, ve 3. a ve 4. ročníku je praktikum individuální.

Zeměměřické praktikum

Na konci 1. ročníku studenti vyjedou na cca 10 dní do krajiny, kterou mají za úkol zaměřit, údaje přepočíst a zakreslit do mapy. Toto praktikum je praktickou aplikací matematiky v terénu, zároveň však v sobě nese řadu sociálních aspektů a také aspektů teoreticko-poznávacích. Výrazně posiluje schopnost systematické, přesné a skupinové práce – přesné měření přístroji, práce s velkým množstvím dat ve formulářích, zanášení změřených a vypočtených údajů do mapy, nutnost shody společných bodů se sousedními skupinami, protože výsledná mapa vzniká spojením práce všech skupin.

Z naší kroniky

Ekologické praktikum

Toto týdenní výjezdní praktikum ve 2. ročníku zprostředkovává studentům prakticky základní hodnoty ve vztahu člověka k přírodě. Realizuje se jedna ze dvou možných variant.

Centrálním motivem varianty I je terénní biologická práce ve skupině. Úkoly jednotlivých skupin jsou navrženy podle biodiverzity a ekosystémového zastoupení na navštívené lokalitě. Studenti řeší následující témata:

 • organismus a prostředí
 • vztahy mezi organismy
 • producenti, konzumenti, destruenti
 • struktura a vlastnosti ekosystémů

Centrálním motivem varianty II je práce studentů jako kolektivu, která zanechá v lokálním měřítku významný dlouhodobější pozitivní vliv na krajinný charakter navštívené oblasti. Může se jednat o nejrůznější praktické činnosti spojené s aktivní ochranou přírody. Tato varianta praktika může proběhnout např. ve spolupráci s některou z CHKO, se statkem zaměřeným na ekologické zemědělství či s jinou institucí. Studenti řeší následující témata:

 • životní prostředí, příroda a kultura
 • lokální a globální charakter lidského vlivu na životní prostředí v historii a současnosti
 • zdroje a odpady v přírodním a lidském světě
 • charakter odpadů a způsoby nakládání s nimi
 • přírodní a kulturní krajina, člověk jako ničitel a člověk jako pěstitel
 • globální vědomí a lokální jednání
 • možnosti péče o životní prostředí
 • formy zemědělství a jejich vliv na krajinu

O aktuálním projektu péče o městkou louku v režii našich studentů se můžete dočíst zde (PDF).

Z naší kroniky

Sociální praktikum

Smyslem sociálního praktika ve 3. ročníku je prakticky řešit základní otázky vztahující se k životu každého z nás (vývojové potřeby člověka, život lidí sociálně či zdravotně znevýhodněných, problematiku závislostí, otázky odchodu ze života a připravenosti na něj), a seznámit se s možnostmi účinné pomoci a podpory v podobách, ve kterých je u nás realizována.

Sociální praktikum je realizováno formou přímého pozorování a praktické práce ve školských zařízeních, speciálně-pedagogických zařízeních a sociálních službách (spolupracujeme s 20 – 25 institucemi). Praktikum probíhá 2 týdny, týden v jednom zařízení a týden ve druhém. Studenti jsou začleněni do běžného provozu, jejich pracovní doba je 6 hod denně. Na konci každého týdne zpracuje vedoucí praktika na příslušném pracovišti stručné hodnocení studenta. Ten pak ještě zpracovává z každého zařízení zprávu v zadaném členění.

Profesní praktikum

Důležitým cílem dvoutýdenního profesního praktika ve 4. ročníku je vybavit studenta kompetencemi, které mu pomohou optimálně využít jeho osobnostních a odborných předpokladů pro uplatnění na trhu práce budování profesní kariéry. Studenti jsou mj. vedeni k tomu, aby: si uvědomili odpovědnost za vlastní život, situaci a potřeby světa práce, vlastní schopnosti a možnosti k získání budoucího uplatnění, odpovědnost za plnění úkolů v reálném zaměstnání. Před vlastním praktikem řeší témata jako:

 • hlavní oblasti světa práce, charakteristické znaky práce
 • vyhledávání a vyhodnocování informací o možnostech ve světě práce
 • zjišťování údajů o firmě, její struktuře a možnostech uplatnění v ní
 • sebeprezentace, motivační dopis

V průběhu profesního praktika jde pak nejen o praktické ověřování vlastních schopností, dovedností, vlastností a možností reálnou činností v praxi, ale studenti věnují pozornost i  personálnímu klimatu firmy, její organizační struktuře, pracovní náplni vytipovaných pracovníků, kariérovým postupům apod.