MYSLÍME – Vytváříme vlastní úsudek, vedeme studenty k tomu, aby jen nepřebírali tradované teorie a myšlenkové modely, ale aby se učili se aktivně myslet – řešit problémy, klást otázky, formulovat hypotézy, zabývat se variantami. Využíváme exemplární pojetí výuky, hlavní témata učíme formou koncentrovaného projektového vyučování.

TVOŘÍME – Propojujeme myšlenkové, umělecké i praktické poznávání světa, podporujeme rozvoj tvořivosti, iniciativy, schopností pro práci v týmu i vlastní osobitý přístup.

ZKOUMÁME – Věda pro nás není přejímáním informací, ale zkoumáním a objevováním. Vše může být prověřeno, přezkoušeno, popř. znovu objeveno. Učíme se důkladně pozorovat, přesně popisovat, vyvozovat závěry, nacházet souvislosti, zákonitosti, nebo i praktické aplikace. A to jak v běžném vyučování, tak v prakticích z biologie, z fyziky a z geometrie, na týdenních výjezdech v přírodě, v ročníkových pracích, nebo na každoroční Konferenci mladých vědců Waldorfského lycea.

KOMUNIKUJEME – Široká síť waldorfských škol ve světě umožňuje individuální stáže našich studentů i učitelů v zahraničí, výměnné pobyty tříd, společné projekty, a také hostování zahraničních učitelů či studentů na naší škole.

ZAPOJUJEME SE – Výuka neprobíhá jen ve škole, nejsme izolovaný ostrov, ale zapojujeme studenty i do světa kolem nás. Spolupracujeme s různými ekologickými organizacemi, sociálními zařízeními a výrobními firmami, zejména v rámci ekologického praktika ve 2. ročníku, sociálního praktika ve 3. roč. a profesního praktika ve 4. ročníku.


Celkově je studium koncipováno tak, aby se student:

  • učil poznávat – osvojil si nástroje pochopení světa, rozvinul vlastní „živé“ myšlení
  • učil jednat – byl schopen tvořivým způsobem zasahovat do svého prostředí, měl vůli k zodpovědnosti
  • učil žít společně – byl schopen komunikovat a spolupracovat s ostatními a podílet se tak na různých lidských činnostech
  • učil být – dokázal utvářet vlastní osobnost, najít svou individuální cestu životem

Stupně vytváření samostatného myšlení (úsudku)

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník
CHARAKTER ÚSUDKU teoretický úsudek oduševnělý úsudek individualizovaný úsudek praktický úsudek
ZÁKLADNÍ TÉMATA příčiny věcí a jevů,
vnější zákonitosti
záměrnost jednání,
vnitřní zákonitosti
způsob myšlení,
světonázorové otázky
realizace vlastních cílů,
zapojení do současného světa
HLAVNÍ OTÁZKY – Co je
příčinou?
– Jaké musí nastat podmínky?
– Jaké je možné nalézt společné zákonitosti?
– Dokážeme předpovědět výsledek?
– Co bylo impulsem?
– Proč jsou věci zrovna takové?
– Proč události probíhaly právě tímto způsobem?
– Jaké jsou záměry lidského jednání?
– Co je motivem vývoje, smyslem života?
– Jakými způsoby se  lze dívat na svět a který způsob pohledu je přiměřený?
– Jak se uskutečňují ideje?
– Jak se zapojit do života?
– Kde mohu použít své schopnosti a dovednost?
– Mohu já jako jednotlivec nějak ovlivnit věci ve světě?
– Za co se dokážu postavit?
NA ČEM PRACUJEME – porovnávání
– chápání důsledků z příčin a podmínek
– symetrie, polarity
– kompozice, forma
– hledání zákonitostí v jevech, které může myšlení přezkoumat
– mechanické, konstrukční, či vývojové principy
– přesnost v jednání
– objektivita, jasnost v myšlení
– hledání vlastního postoje, počátek individuální samostatnosti (a zodpovědnosti)
– analýza
– chápání procesů
– myšlení nekonečna
– abstraktní myšlení, obrazné pojmy
– věci, které nevidíme, ale můžeme si je představit
– cyklické pojetí času
– utváření prostředí  člověkem
– lidské vztahy, sociální zákonitosti
– nahlédnutí dovnitř, niternost
– subjektivita
– rozvoj empatie, vcítění se
– život jako cesta
– syntéza
– chápání celků
– souhrnné přehledy
– procesy přeměny
– sledovat budoucnost v dnešním stavu věcí
– vnímat ideu ve skutečnosti
– hledání světonázoru a stylu myšlení
– vlastní stanovisko
– pochopitelnost světa
– zodpovědnost jednotlivce za společenství
– spolupráce na dosažení cíle
– reflexe skutečnosti
– chápání svého místa ve společnosti
– kladení si vlastních cílů
– cílené jednání
– samostatná vůle
– sebeprezentace
– nasměrování profesního zaměření
– situace ve světě a má osobní budoucnost v něm
– otevřenost k tomu, co přináší život
– ochota přijmout zodpovědnost
VĚCI JSOU spočitatelné myslitelné poznatelné vykonatelné

 

Tématu vytváření stupňů úsudku se věnuje i Táňa Smolková v článku pro časopis Okruh a střed.