Časopis Kampak 2023

Časopis Kampak vzniká od podzimu roku 2022 v rámci mediálního projektu zahrnutého do hodin českého jazyka (pod vedením M. Černého) a informatiky (pod vedením J. Procházky). Celá redakce je složena ze studentů a studentek 2. ročníku Waldorfského lycea, kteří mají na starost všechno od samotného konceptu a vizuálu časopisu přes propagaci až po psaní, editování a jazykového korigování článků.

Kampak, podobně jako jeho předchůdce Digestoř, není nijak úzce tematicky zaměřený. Kampak se na našich stránkách uchýlíte, je jen na vás, každý si určitě najde to své.

Přejeme příjemné čtení, v jarních měsících se můžete těšit i na tištěnou verzi!

Navštivte online verzi časopisu

Časopis Digestoř 2020

Časopis Digestoř – mediální projekt ve 2. ročníku Pro oživení výuky a motivace jsme se v době distanční výuky na jaře pustili s 2. ročníkem do projektu tvorby studentského časopisu. Nejprve jsme v rámci pravidelných hodin českého jazyka (přenesených do online prostředí) pomocí výukového prostředí Moodle a videokonferencí na platformě Zoom s žáky probrali a promýšleli různé důležité aspekty mediální výchovy – jak vypadá práce novináře, odkud čerpají informace, jak se mění mediální svět, jaká je důvěryhodnost různých mediálních sdělení apod. – a zabývali jsme se také procesem tvorby tištěných a online médií. Samotný publicistický projekt pak spočíval v celotýdenním online
projektovém vyučování (odpadla veškerá ostatní online výuka), ve kterém v návaznosti na předchozí přípravu žáci sami pod vedením učitele češtiny Matouše Černého (a v intenzivní spolupráci s vyučujícím informatiky Jiřím Procházkou) vytvořili vlastní online časopis s názvem Digestoř a zpracovali jeho tištěnou verzi.

Každý z nich přispěl minimálně dvěma texty, které poté sami navzájem editovali a korigovali. Žáci pracovali ve sdíleném online prostředí Moodle, ve kterém pomocí diskusních fór, zřízených podle jednotlivých rubrik časopisu, konzultovali své články, navzájem si je opravovali, vymýšleli grafickou podobu webu či jeho propagaci a obecně se navzájem inspirovali. Každý žák měl přidělenu specifickou roli (šéfredaktor, vedoucí rubriky, editor, korektor, grafik, PR apod.), díky čemuž mohla být redakční práce vhodně rozvrstvená a efektivnější. Celkově vznikl výjimečný studentský online webový časopis se zajímavým obsahem, ke kterému po velkém úsilí mnoha dobrovolníků ze třídy vznikla i tištěná verze (dostupná také na webu časopisu ve formě PDF).

Projekt splnil i svou sociální roli – třída díky němu i během nelehkého období domácí výuky zažila pocit kolektivního úspěchu, který mnozí na konci školního roku velmi pozitivně refl ektovali.

Online časopis je dostupný na adrese:
digestor.wlyceum.cz

Obecný popis projektu

Tvorba časopisu je jedním z mezipředmětových projektů ve 2. ročníku, ve kterém se prolíná obsah výuky Informatiky (počítačová grafika) a Českého jazyka (publicistický styl). Studenti pracují v cca čtyřčlenných redakcích, každá si vytvoří svůj časopis. Členové redakce si rozdělí různé role, zpravidla šéfredaktor, redaktor, grafik, fotograf, korektor.

V informatice projekt rozvíjí kompetence práce s rastrovou a vektorovou grafikou, písmem, sazbou, typografií a kompozicí, grafickými formáty vč. jejich konverze, skenování a trasování rastrů.

Ve slohu se žáci seznamují s útvary publicistického stylu a jeho jazykovými prostředky. I zde žáci rozvíjejí úsudek, zvláště při analýze publicistických útvarů různých stylových vrstev (např. srovnávání zpráv ze seriózních tiskovin a z bulvárních tiskovin, sledování jazykových a pragmalingvistických prostředků reklamy, ad.).

Vzájemná spolupráce a komunikace celý proces dynamizuje. Daří se členům tým splnit co si předsevzali?  Probíhá nějaká korekce? Může se jeden spolehnout na druhého? Proč se něco nepovedlo? Co když to tak úplně naplánovat nejde a práce se protáhne? Mám nějakou zálohu svého souboru? Jak se připravit na rozhovor a na co se ptát? Podaří se časopis dokončit a vytisknout?

Několik vybraných reflexí studentů:

  • Naučila jsem se více komunikovat s ostatními a vést je. Také samozřejmě pracovat s počítačovými programy, které jsme používali.
  • Opravdu mám radost, že jsem s Photoshopem naučil a je i legrace s tím pracovat.
  • Posunul jsem se o úroveň výše v práci s Inkscape a naučil jsem se pracovat ve Scribusu.
  • Rozhodně se více orientuji v nejrůznějších programech, s kterými jsme pracovali. Celkově jsem si s PC daleko jistější.
  • Odnáším si pocit, že dokážu zase něco nového a něco, co jsem si myslela, že nebudu nikdy schopna udělat.
  • Že udělat hezký čistý časopis není vůbec tak jednoduché jak to vypadá.
  • Naučila jsem se tolerovat lidi s naprosto odlišným názorem.

Později ve 3. ročníku texty využíváme také pro tvorbu online verze časopisu.

Ukázky časopisů (PDF)