Příspěvky

Ilustrativní obrázek příspěvku

Ekologické praktikum 2016

Studenti 2. ročníku se v rámci ekologického praktika věnovali poznávání městské krajiny. V týdnu od 20. do 24. června vyrazili na 6 lokalit v Praze (Malá Strana, Vinohrady, Karlín, Černý Most, Zbraslav, Kunratice) a do nedalekých Horoměřic, aby se zde věnovali terénnímu výzkumu. Zabývali se popisem místních krajin, vyhledáváním míst s nevyužitým potenciálem i charakteristikou městské zeleně a vodních ploch. Na základě vlastních pozorování, rozhovorů s místními obyvateli a následné objektivizace dat měřením v terénu či dohledáváním dostupných podkladů hodnotili kvalitu jednotlivých lokalit. V souladu se svými zjištěními poté zpracovávali projekt rozvoje vybraného nevyužitého místa. Mimo jiné vznikly podněty na vybudování legal graffiti parku na Černém Mostě či rekreačního lesoparku s karlínskou náplavkou na bývalém Rohanském ostrově. V závěru projektu se studenti zabývali pamětí krajiny a pokusili se umělecky uchopit místního genia loci.

 

Ilustrativní obrázek příspěvku

Ekologické praktikum v severních Čechách

V rámci ekologického praktika ve dnech 22.-26. června 2015 navštívili studenti druhého ročníku Mosteckou pánev, aby se z první ruky seznámili s ekologickými problémy oblasti a jejích obyvatel, ale také sami přímo přiložili ruku k dílu na obnově státního zámku Jezeří.

Ekologické praktikum je výjezdní projekt, který je stálou součástí školního vzdělávacího programu SŠ Waldorfské lyceum. Jeho konkrétní podoba je ovšem v každém roce jiná, protože studenti každého ročníku se podílejí na jeho přípravě a pomáhají hledat jeho zaměření. Tak jsme se letos ocitli v Severních Čechách uprostřed fyzicky i sociálně rozkopané krajiny a snažili se spatřit z různých úhlů pohledu její trápení i budoucí možnosti.

V rámci praktika jsme se zúčastnili několika besed o problémech oblasti a exkurzí do lomu Československé armády a do rekultivovaných území, navštívili jsme jedinečné vodní dílo Fláje, prohlédli jsme si nový Most i zbytky starého Mostu a pokusili se pochopit dějinné a společenské souvislosti, na pěší pozorovací cestě krajinou jsme si všímali jejích proměn, hovořili jsme se zástupci obyvatel Horního Jiřetína a na zámku Jezeří jsme pomáhali s celou řadou prací, které byly v našich silách, od opravy přístupové cesty po úklid císařských komnat.

Jen sotva můžeme v několika odstavcích zprostředkovat dojmy a poznatky, které jsme si z ekologického praktika přivezli. Výběr fotografií snad aspoň trochu přiblíží aspoň rozmanitost všeho, co jsme prožili.

Environmentální praktikum 2. ročníku v rumunském Banátu

Sraz v šest hodin ráno 26. dubna předznamenal dlouhou cestu na ekologické praktikum. Tentokrát jsme se se studenty vydali až do Gerníku v Rumunsku. Akce byla dlouho dopředu připravována ve spolupráci s organizací „Člověk v tísni“. Po více než 15 hodinách cesty jsme konečně stanuli na návsi největší z šesti českých vesnic v rumunském Banátu. Děvčata se ubytovala v jednom „kouzelném“ stavení a chlapci na jiném konci vsi ve druhém. Celý týden se tam o nás vzorně staraly paní Piečková a Boudová. Druhý den jsme po návštěvě kostela, kde se s námi seznámili téměř všichni obyvatelé osady, začali poznávat okolí a lidi, kteří se nám na týden měli stát sousedy.

Nebylo jednoduché přesvědčit starousedlíky o tom, že jim chceme pomoci. Často jsme také naráželi na to, že nám doporučovali výlet místo námahy anebo zrušili přislíbenou práci. Ale přesto se nám podařilo vyčistit koryto potoka, který protéká vsí, vyklidit cesty a zrušit část ilegální skládky, pomoci několika lidem na zahradě, vyplet chodníky a přiložit ruku k dílu v pekárně. Podařilo se nám také umýt nově vznikající dům české kultury po malování a pročistit přilehlou zahradu, a hlavně přinést i trochu potěšení do srdcí těch, kteří byli zpočátku dosti uzavření.  Přitom všem si také studenti sami vařili obědy, což se v místních podmínkách podobalo směnnému obchodu. Mnozí si v tom ale našli zalíbení a zakrátko bezpečně věděli, kde se sežene máslo, mouka či mléko.
Na závěr pobytu jsme zorganizovali krásný večer písní téměř lidových, a tak při našem loučení byla slova díků daleko vřelejší než při příjezdu.

Naši návštěvu v Gerníku zachytila rumunská TV, takže se můžete potěšit s námi na odkazu Caravana TVR 3.

Environmentální praktikum bylo finančně podpořeno z prostředků projektu OPPA „Další krok k adaptabilitě“ (reg. č. CZ.2.17/3.1.00/34355)

Terénní cvičení z biologie – enviromentální praktikum

Ve dnech 5. – 11. září 2013 studenti 3. ročníku vyrazili do Veporských vrchů. Zde prováděli biogeografické mapování terénu. Výsledkem je pedologická, zoogeografická a fytogeografická mapa oblasti.

Výjezd se uskutečnil v rámci projektu OPPA „Další krok k adaptabilitě“ (reg. č. CZ.2.17/3.1.00/34355)

Ilustrativní obrázek příspěvku

Ekopraktikum 2. ročníku na Slovensku

Druhý ročník v termínu 18. – 26. 6. 2012 absolvoval ekologické praktikum na Slovensku. Kromě čištění studánky a lesa prováděli několik tématických prací ve skupinách, které prezentovali po návratu škole. Nabízíme zatím první výběr fotek.

Ekologické praktikum 2. ročníku