Tento projekt, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci programu OPPA, probíhal na naší škole od 1. 7. 2012 do 30. 6. 2014

Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti


Cílem projektu bylo učinit další krok v rozvoji vzdělávací koncepce, která by v co největší míře podporovala u našich studentů rozvoj čtenářské, matematické, přírodovědné, enviromentální a finanční gramotnosti a tím i jejich adaptabilitu ve vztahu k požadavkům trhu práce. Přímo jsme tak navázali na naše doposud řešené úspěšné projekty v rámci programů OPPA a JPD3.

V rámci projektu se povedlo nejen naplnit všechny plánované hodnoty monitorovacích ukazatelů, ale pokročit v naplňování stanovených cílů projektu i dále, a to pomocí realizace dalších navazujících aktivit rozvíjejících čtenářskou a přírodovědnou gramotnost.

Náplní aktivity č. 1 byl nadstandardní bloky podporující rozvoj čtenářské gramotnosti. Byly zde realizovány bloky zvyšování čtenářské gramotnosti pomocí dramatické výchovy, komunikace a eurytmie, z nichž zvláště poslední vedly k vytváření výstupů, které byly prezentovány veřejnosti, a to jak v České republice, tak i v zahraničí (eurytmický festival v německém Witten – Annen). Probíhaly také kurzy pro cizince a dyslektiky. Na čtenářské gramotnosti bylo pracováno i pomocí různých mimořádných projektů, zapojujících práci s textem do mezipředmětových kontextů.

Aktivita č. 2 byla věnována rozvoji matematické gramotnosti: probíhaly jak bloky deskriptivní geometrie v 1. až 3. ročníku, tak také intenzivní blok projektivní geometrie ve 2. ročníku.

V rámci třetí aktivity, zaměřené na přírodovědnou a environmentální gramotnost, probíhala biologická praktika v 1. až 3. ročníku. Konala se také dvě výjezdní environmentální praktika, první ve slovenském Rudohoří, druhé v rumunském Banátu. Uskutečnil se i mimořádný výjezd na podporu přírodovědné gramotnosti do Ostravy.

Ve čtvrté aktivitě dvakrát proběhl finančně-podnikatelský projekt čtvrtého ročníku. V jeho rámci se studenti čtvrtého ročníku nejprve seznamovali s ekonomickými a právními náležitostmi podnikání a vedení firem a neziskových organizací, posléze pak sami ve skupinách vytvářeli kompletní podnikatelské plány pro jimi zvolený projekt.

Pátá aktivita zahrnovala komplexní program studentských samostatných písemných prací. V prvním a druhém ročníku studenti vytvářeli pololetní práce na různá témata (např. Povídky z doby antického Řecka a Říma, Astronomie, Tvorba vlastního časopisu). Tyto práce byly následně hodnoceny po stránce jazykové, informatické a odborné. V průběhu celého třetího ročníku vytvářeli studenti pod vedením vedoucích z řad učitelů své ročníkové práce, v nichž měli osvědčit svou schopnost práce s odbornou literaturou i praktické uchopení tématu. Ve čtvrtém ročníku pak byly tyto schopnosti na vyšší úrovni rozvíjeny pomocí tvorby odborných maturitních prací.

Šestá původně plánovaná aktivita nebyla při výběru schválena, tudíž se nekonala.

V sedmé aktivitě, zaměřené na další vzdělávání učitelů, vyjeli naši učitelé na řadu zahraničních kurzů a stáží. Navštěvovali také kvalitní semináře a víkendové kurzy v České republice.

Aktivita č. 8 zahrnovala tvorbu metodických materiálů a pomůcek. Vzniklo zde 10 materiálů určených buď přímo pro studenty (např. Rukověť pro psaní ročníkových prací nebo Čítanka s vybranými texty z díla Wolframa von Eschenbach „Parzival“), nebo zaměřených metodicky, na podporu daných gramotností v jednotlivých částech výuky (Metodický materiál k výuce ekonomie ve 2. ročníku nebo Metodický materiál k rozvíjení čtenářské gramotnosti v epoše antických dějin). Vzniklo také sedm překladů kvalitní metodické literatury.

V deváté aktivitě se pak uskutečnilo několik metodických soustředění učitelů lycea, na nichž učitelé pracovali na co nejlepším naplánování a koordinaci daných aktivit, směřujících k naplnění stanovených cílů.

Projekt byl určen především pro žáky a učitele naší školy. Vedle toho však poskytl i ostatním středním školám v Praze možnost inspirace a převzetí projektem úspěšně ozkoušených elementů.

V rámci projektu byly vytvořeny např. následující metodické materiály:

Vznikly také následující překlady metodické literatury: