Diplomová práce na pražském semináři zaměřeném na 6. – 12. třídu waldorfské školy

Každý regulární účastník by měl během třetího roku semináře napsat a obhájit diplomovou práci. Je třeba ji odevzdat do konce srpna 2013.

Diplomové práce by měly být zaměřeny prakticky, měly by být natolik srozumitelné a úplné, aby si čtenář mohl utvořit dostatečně konkrétní představu, a aby z práce mohl čerpat pro svoji vlastní praxi. V současné době existuje velmi málo české waldorfské literatury, diplomové práce by tuto mezeru měly částečně zaplnit. Člověk by měl co nejvíce čerpat z vlastních pozorování a z vlastní praxe, parafrázovat německé nebo jiné autory nemá velký smysl. Pokud ovšem je někdo schopný překládat, může být překlad úryvků nebo celých kapitol ze zahraniční literatury smysluplnou a užitečnou součástí práce. Níže jsou uvedena některá možná témata spolu s návodnými otázkami. Ne každému se podaří napsat dokonalou a vyčerpávající práci. Nicméně každá práce musí být smysluplná – musí existovat alespoň jeden čtenář, pro kterého bude práce přínosná, užitečná a obohacující.

Je dobré mít někoho, s kým můžete práci konzultovat. Kdo by mohl být Vaším konzultantem? Měl by jim být někdo, kdo má o dané téma zájem, delší dobu má zkušenosti s waldorfskou pedagogikou a je ochoten Vám věnovat čas. Měli byste mít možnost se s ním častěji vídat.

Obsah a forma práce je na Vás, níže je řada podnětů, které je možné použít, pokud popisujete výuku určitého předmětu po dobu jedné epochy. Nelekněte se, seznam je maximalistický, vyberte si jen pár aspektů, které jsou Vám blízké. Seznam byl původně určen pro psaní metodických materiálů v rámci projektů EU.

Jak popsat epochu

 1. Kdy, kde, s jakou třídou a po jakou dobu se epocha konala? Kdo vyučoval nebo s vyučováním pomáhal?
 2. Proč jsem si vybral právě tuto epochu? Jaký k ní mám osobní vztah?
 3. V jakém je epocha kontextu? Na co navazuje, co na ní bude navazovat? Jak souvisí s jinými předměty či projekty? (časová a mezipředmětová návaznost) V jaké vnitřní situaci jsou studenti v době epochy?
 4. Na  jakých dříve nabytých znalostech, dovednostech či postojích epocha staví? Do jaké míry reální studenti tyto znalosti, dovednosti či postoje opravdu mají? Nakolik je problém závažný?
 5. Jaké požadavky musí splňovat učitel? Jaké znalosti a dovednosti musí mít? Zde je možné uvést literaturu, kterou by učitel měl mít přečtenou před začátkem epochy.
 6. Jaký je hlavní smysl epochy, jakého hlavního cíle by mělo být dosaženo? Jaké jsou vedlejší cíle? Co musí studenti umět a vědět na konci epochy? Co si studenti mají pamatovat na konci studia na waldorfském lyceu? Jak bylo sledováno či kontrolováno dosažení těchto cílů? Jaké testy se psaly, co se ústně zkoušelo a jak? Co bylo možno vypozorovat nepřímo, i bez psaní testů či zkoušení?
 7. Do jaké míry a jakou částí třídy byly dosaženy  stanovené cíle? Kolik faktů se studenti naučili? Jaké nové myšlenky pochopili? Jaké pochopili souvislosti? Jak se změnili jejich vnitřní postoje? Jak je míra dosažení cílů na konci epochy uspokojující?  Čím bylo způsobeno nedostatečné splnění cílů, jak je to možné později napravit? Co by se v epoše muselo udělat jinak, aby se to nestalo? Co si studenti z epochy pamatují na konci studia na waldorfském lyceu? Je to uspokojující? (viz bod 4)
 8. Jak byli studenti hodnoceni? Jak byli pozitivně motivováni? Jak byli kontrolováni, jak se ně vyvíjel nátlak? Jak se tyto metody osvědčily?
 9. Jaké požadavky jsou kladeny na studenty během epochy, resp. před epochou a po ní? Jsou požadavky pro všechny stejné, nebo se bere ohled na různé znalosti, schopnosti a zaměření studentů? Pokud ano, jak? Jaká jsou pravidla hry?
 10. Jakou látku jsem každý den probral? Jaký byla hlavní myšlenka nebo cíl každého dne (Tabulkový harmonogram rozvržení látky epochy po dnech s hlavní myšlenkou či cílem)
 11. Podrobně rozpracuj několik prvních po sobě navazujících dní epochy a posledního dne epochy. Jaká byla struktura hlavního vyučování toho dne? Proč jsem tuto strukturu volil, jak na sebe navazovali jednotlivé části? Co se přesně ve třídě při těchto částech dělo? Co jsem dělal já, co dělali studenti? Proč jsem dělal to, co jsem dělal? Kolik studentů se aktivně zapojovalo a jak? Jak na sebe jednotlivé dny navazovaly? Byly zadávány domácí úkoly? Jaké? Kolik je dělalo studentů, s jakou náladou a s jakým výsledkem? Jak reagovali studenti, jak byli aktivní, jaké otázky kladli? (Cenné by bylo i přibližné zachycení rozhovoru se třídou, vzniklých diskusí). Pozn. – v odůvodněných případech je možné místo začátku epochy zachytit prostřední část epochy, pokud bude stručně uvedeno, co předcházelo ve stylu následujícího bodu.
 12. Ve zkratce popiš pokračování epochy ve stylu předchozí otázky, ale stručněji.
 13.  Podrobně rozpracuj poslední (event. předposlední) den epochy. Jak jsem epochu shrnul? Vytvořil jsem (nebo studenti) nějaký vnitřní obraz či myšlenku shrnující epochu? Poukázal jsem na něco budoucího, na příští epochy, na otevřené vědecké otázky? Udělal jsem se studenty zpětný pohled na epochu? Co mi studenti řekli?
 14. Přilož použité texty, především k těm dnům epochy, které jsi podrobně popsal. Může se jednat i o záznam proběhlých diskuzí. Uveď kdo jaký text napsal, v jaké fázi epochy byly texty použity či napsány. Texty jsou buď tvé vlastní, nebo vytvořené studenty nebo převzaté z literatury.
 15. Přilož obrazové materiály (obrázky a texty z tabule či epochových materiálů, fotografie pokusů, žáků v akci apod. )
 16. Pokud bylo vytvořeno nějaké portfolio, stručně popiš jeho strukturu, jak bylo portfolio zadáváno, jak rádi či neradi ho studenti dělali, kolik času na něm strávili, co komu portfolio přineslo. Přilož nějaký příklad portfolia.
 17.  Bylo nějaké učitelem organizované propojení epochy s životem mimo školu? (návštěva kulturních a jiných akcí, práce v terénu apod.) Jak sami studenti vnášeli něco z epochy do svého mimoškolního života? (diskuze s kamarády, v hospodě, propojení se zájmovou činností, návštěva kurzů, výstav, představení souvisejících s tématem)
 18. Jak se předmět učí na jiných dobrých waldorfských školách u nás či v zahraničí? Jaké jsou rozdíly a čím jsou způsobeny?
 19. Závěr. Co se podařilo a co ne. V čem jsem dělal kompromisy a proč. Diskrepance mezi ideálem a tím, čeho bylo reálně dosaženo. V čem byl problém? (nedokonalost či nedokonalá příprava učitele, špatné vnější podmínky, nesoulad s třídou, nezájem třídy o téma, nedostatek pomůcek nebo financí, špatné prostory, špatná část roku nebo chybný ideál). V čem bude i nadále třeba dělat kompromisy? Co příště změnit, aby byl výsledek lepší? Jak vytvořit lepší vnitřní podmínky? Jaký typ učitele by byl na tuto epochu vhodnější?
 20. Spojení na autora. Seznam literatury, www odkazů a důležitých kontaktů. U literatury, z které jsem čerpal, by bylo vhodné uvést krátký komentář charakterizující klady a zápory tohoto zdroje.

Některá možná témata diplomových prací

Konkrétní možnosti použití waldorfské pedagogiky na státní škole:

 • Jaké aspekty waldorfské pedagogiky ve své praxi používám?
 • Jaké mantinely mi klade prostředí státní školy, jaké kompromisy musím dělat?
 • Jaký má ke mně vztah vedení školy?
 • Nakolik jsou děti daného věku jiné než na waldorfských školách? Nakolik akceptují mé metody? Zajímá je, proč učím jinak? Nebo jim to ani nepřijde?
 • Jsou státní osnovy překážkou? Nebo se mi podařilo prosadit vlastní, mně uzpůsobené ŠVP daného předmětu?
 • Je možné to, co se na waldorfských školách učí epochově, učit i neepochově? S jakým časovým rozložením? Pokud ano, s jakým výsledkem?
 • Jaký je můj vztah s kolegy? Přejímají mé metody a postoje, nebo jsem jim naopak trnem v oku?

Vnitřní diferenciace ve třídě podle schopností či zájmů:

 • S jakou třídou pracuji, jaké tam mají děti zájmy, schopnosti, motivaci?
 • Do jakých skupin si mohu třídu vnitřně rozdělit?
 • Rozděluji na lepší a horší, pomalejší a rychlejší, nebo podle jiného kritéria?
 • Jak výkladem oslovuji všechny dané skupiny najednou?
 • Jak pracuji s temperamenty či planetárními typy?
 • Jak pracuji s různými skupinami během rozhovoru s žáky? Na co se ptám jakých žáků, jací žáci mi kladou jaké otázky?
 • Daří se mi iniciovat rozhovor mezi žáky různě založenými?
 • Jak rozděluji žáky při samostatné práci? Jaké úkoly dávám různým skupinám žáků?
 • Jaké požadavky kladu na žáky? Jak diferencuji tyto požadavky? Jak žáky diferrencovaně hodnotím? Hodnotím přede všemi nebo jen mezi čtyřma očima?
 • Jak vůči žákům zdůvodňuji proč všechny nehodnotím stejně a nekladu stejné požadavky?
 • Jaké jsou zkušenosti jiných vyučujících s vnitřní diferenciací? Jak se jejich metody a výsledky liší od mých?
 • Jak vypadá skupinová práce? (nejen při projektech)

kreslení a psaní na tabuli a úprava epochových sešitů:

 • fotografie zápisů na tabuli každý den určité epochy
 • kolik v průměru trvá „tabulová příprava“
 • kreslení během hodiny – jak na to, výhody a nevýhody oproti přípravě předem
 • praktické rady na co dávat pozor při psaní na tabuli
 • o vhodných tabulích a křídách
 • význam barev
 • jak ve třídě pracovat s vědomým vnímáním textu na tabuli
 • zásady úpravy epochových sešitů v daném věku
 • v čem dětem dávat svobodu, co lze a co nelze akceptovat
 • přepisování a opravování epochových sešitů

Podrobný popis určitého typu školy v zahraničí, kritické zhodnocení:

 • Jak se škola jmenuje, kde je, kolik má žáků a zaměstnanců, kdy byla a z jakého impulsu založena, eventuálně stručný vývoj školy
 • Fotografie školy, tříd, dílen, učitelů a žáků
 • Struktura školy a spolku rodičů, zřizovatel, finance, kdo co a jak rozhoduje
 • učitelské kolegium – počet, muži, ženy, nálada, angažovanost, typy osobností
 • interview s učiteli, ředitelem, žáky, rodiči
 • okomentovaný rozvrh epoch a hodin v týdnu – v čem je jiný denní, týdenní, roční rytmus a proč
 • Vztahy s vnějším světem, akceptance školy venku, absolventi

Jak s žáky diskutovat, jak je učit kultivovaně diskutovat:

 • témata na diskuze k jednotlivým epochám
 • jak by měl učitel v určitém věku s žáky diskutovat
 • zápisy typických diskuzí (nemusí být doslova)
 • jak žáci diskutují v určitém věku
 • jak moderovat diskuzi
 • co žáci umí, co neumí

Ideální rozvrh roku a týdne pro určitou konkrétní třídu nebo školu (návrh na příští rok):

 • co je cílem každé z epoch? Proč tato třída tuto epochu potřebuje?
 • proč jsou epochy v určitém pořadí, jak na sebe navazují?
 • jakým způsobem probíhá opakování látky probrané v minulých epochách?
 • jaké budou projekty, kdy a proč?
 • jakým způsobem a v jakých hodinách budou na projekty připraveny?
 • s kým chci v projektech (epochách) spolupracovat
 • návrh týdenního rozvrhu, výhody z hlediska rytmu, duševní hygieny, opakování

Příprava nové školy:

 • jak probíhala či probíhá příprava nové školy, společná práce jádra budoucího kolégia
 • koncept nové školy – čím bude její profil jedinečný, na jakých myšlenkách staví
 • odkud přijdou žáci, kolik jich bude, kolik bude tříd
 • budoucí kolegium učitelů, jejich vzdělání a předpoklady, jejich motivace učit
 • mentoři a zapracování nových učitelů
 • budova a materiální zázemí, finanční plán na provoz školy
 • právní zázemí (zřizovatel, vzdělávací program)
 • struktura rozhodování ve škole, vedení školy, zastupování na venek
 • vztah k rodičům, jejich role
 • nutné či pravděpodobně nutné kompromisy
 • časový plán jednotlivých kroků
 • možná rizika, jak budeme řešit různé scénáře krizových situací

škola a svět práce na waldorfské škole – praktika:

 • problematika hodnocení a známkování:
 • motivace dětí učit se a chodit do školy:
 • podrobné zpracování určitého originálního projektu:
 • sociální trojčlennost na waldorfské škole

Další témata:

 • otázka integrovaných dětí
 • podrobná koncepce výuky určitého předmětu založená na delší zkušenosti s výukou
 • cesta třídního učitele – průvodce na cestu začínajícím učitelům
 • informatika na waldorfské škole
 • můj vývoj jako učitele (co mne posunovalo dopředu, jak jsem překonával krize…)
 • porovnání dnešní generace dětí / mladých lidí s mou generací a s generací mých rodičů, otázka „dětí indigo“
 • Rodinná a sexuální výchova na WŠ. Vztahy, přátelství, láska, emocionalita a sexualita u dnešní mladé generace.
 • Divadlo a dramatická výchova na základní / střední waldorfské škole

Podrobný popis samostatně koncipovaných epoch určitého předmětu

Pokud máte nějaké další osobní téma, s kterým už nějakou dobu pracujete, nebo se chystáte, dejte nám vědět.